สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพื้ใต้ สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 75 เงิน 6 1. เด็กชายเอกวิล  แสนอ่อน
 
1. นายอานนท์  ขันทยศ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.98 ทอง 4 1. เด็กหญิงนรมล  คนอยู่
 
1. นางสาวสุกัญญา  อายุยืน
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายฉันทพล  ปละวุฒิ
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันตา
3. เด็กชายอนุชา  ปละวุฒิ
 
1. นางมัลลิกา  ไชยชนะ
2. นางสาวสุกัญญา  อายุยืน
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงนันทิชา  อายุยืน
2. เด็กหญิงวณิชดา  แสงสุวรรณ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  น้ำพี้
 
1. นางสาวรัตนาวดี  ไชยชนะ
2. นางสาววราภรณ์  มาโน