สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไพรอุดม สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83.5 ทอง 15 1. เด็กหญิงภัทรภร  สีจันทร์
 
1. นางสุรีย์  แก้วด้วง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญจนา  ธิจันทร์
2. เด็กชายกันตพิชญ์  แนะกระโทก
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีจันทร์
4. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  มากจิตร
5. เด็กหญิงสุวนันท์  สีจันทร์
 
1. นายประจวบ  ตระกูลอิ่น
2. นางสุรีย์  แก้วด้วง
 
3 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 70 เงิน 15 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  บุญทา
2. เด็กหญิงสุนันทา  จันทร์วงค์
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  สีจันทร์
 
1. นางจิรัฐิติกาล  สุฤทธิ์
2. นายสมพงษ์  สุทธวิจิตร
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  สีมา
 
1. นางสาวนารี  สุวรรณบุตร