สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านฟ้า สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงพรรณิภา  วงศ์นาค
2. เด็กหญิงสุกฤตา  กาวิน
 
1. นางชณัฐนันท์  เรือนคำ
2. นางชณัฐนันท์  เรือนคำ