สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านฟ้า สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83.75 ทอง 13 1. เด็กหญิงอภิสรา  ขัดศิริ
 
1. นางสาวฉัตรกมล  อุดแดง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77.8 เงิน 5 1. นางสาวปรียฉัตร  สมควร
 
1. นางชณัฐนันท์  เรือนคำ
2. นางชณัฐนันท์  เรือนคำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงพรรณิภา  วงศ์นาค
2. เด็กหญิงสุกฤตา  กาวิน
 
1. นางชณัฐนันท์  เรือนคำ
2. นางชณัฐนันท์  เรือนคำ
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงพรรณิภา  วงศ์นาค
2. เด็กหญิงรัตติญากานต์  ใจเป็ง
3. เด็กหญิงสุกฤตา  กาวิน
 
1. นางแสงเดือน  คำปัน
2. นางสาวเพียงดาว  เมืองคำ
 
5 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวทาริกา  อุปถัมภ์
2. เด็กหญิงราชาวดี  ยอดคำ
 
1. นายเจริญกุล  อาษาพันธ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ภิวงค์
 
1. นางสาวพรรณิภา  ทิพย์ปิยสกุล
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 70 เงิน 17 1. เด็กชายภานุพงษ์  เชื้้อหมอ
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ขัดศิริ
 
1. นายภูริวัฒน์  สีสนิท
2. นางสาวพรรณนิภา  ทิพย์ปิยสกุล
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 11 1. เด็กชายชนินทร์  สมควร
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  หมอป่า
 
1. นายภูริวัฒน์  สีสนิท
2. นางสาวพรรณนิภา  ทิพย์ปิยสกุล
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทองคำ
 
1. นางสาวเพียงดาว  เมืองคำ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 13 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ใบศรี
 
1. นางสาวนงนุช  ป้อมด้วง
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงรัตติญากานต์  ใจเป็ง
 
1. นางสาวนงนุช  ป้อมด้วง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกรัตน์  แสงแก้ว
 
1. นางสาวนงนุช  ป้อมด้วง
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงกัญชลี  คำลือ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  นารถสิงห์
3. เด็กชายธนกฤต  พันธ์เจริญ
 
1. นางสาวธิติกานต์  ไชยวงค์
2. นางสาวนงนุช  ป้อมด้วง
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปรียฉัตร  สมควร
 
1. นายเจริญกุล  อาษาพันธ์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุมลทา  สายแก้ว
 
1. นายเจริญกุล  อาษาพันธ์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.33 เงิน 5 1. นางสาวสุมลทา  สายแก้ว
 
1. นายเจริญกุล  อาษาพันธ์
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 60 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  อินผ่อง
 
1. นางแสงเดือน  คำปัน
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพรรณิภา  วงศ์นาค
 
1. นางสาววาสนา  วิมล
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุกฤตา  กาวิน
 
1. นางสาววาสนา  วิมล
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกรัตน์  แสงแก้ว
2. เด็กชายขันติพงศ์  คำตัน
3. เด็กชายชนินทร์  สมควร
4. เด็กชายพิชญดนย์  ขุนทะอาด
5. เด็กชายฤทธิศักดิ์  อุปถัมภ์
6. เด็กชายวัฒนชัย  ขัดศิริ
7. เด็กหญิงศิริวรรณ  หมอป่า
8. เด็กหญิงสุภาวดี  อุนันตา
 
1. นายณิศชกฤต  ฟุ่มเฟือย
2. นายเจริญกุล  อาษาพันธ์
3. นางสาววาสนา  วิมล
 
21 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 68 ทองแดง 16 1. เด็กชายจิรเมธ  ขัดศิริ
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  อุปถัมภ์
3. เด็กหญิงวันนิสา  อังคะเวย์
 
1. นางธิติกานต์  ไชยวงศ์
2. นางสาวนงนุช  ป้อมด้วง
 
22 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 91 ทอง 6 1. เด็กชายวาเลนไทน์  สมควร
 
1. นางธิติกานต์  ไชยวงศ์
 
23 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเสาวลักษณ์  ขัดศิริ
 
1. นางสาววาสนา  วิมล
 
24 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเปรมวลัย  คำลือ
 
1. นางสาวนงนุช  ป้อมด้วง
 
25 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวเสาวลักษณ์  ขัดศิริ
 
1. นายเจริญกุล  อาษาพันธ์