สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านม่วงใหม่ สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 78.66 เงิน 5 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   คำนินทะ
2. เด็กหญิงจิดาภา   รักกำลัง
3. เด็กหญิงธนัชชา   ธนะวัตร
4. เด็กหญิงพรธิดา   กันจะนะ
5. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา   ราญมีชัย
 
1. นายประวรรธน์  เศรษฐปิติวงศ์
2. นางนันทนาภรณ์  จันทูล
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 11 1. เด็กหญิงสุกัลยา  ศรีขัน
 
1. นางจำปา  อัทธยศ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 75.38 เงิน 5 1. เด็กชายวรปรัชญ์   หลวงฤทธิ์
 
1. นางจำปา  อัทธยศ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 74.63 เงิน 9 1. เด็กหญิงจฑากาญจน์  ประหลาด
 
1. นางจำปา  อัทธยศ
 
5 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 72 เงิน 17 1. เด็กชายกวินท์  จันติ๊บ
2. เด็กชายอภิวิชญ์   ต๊ะนา
 
1. นางนิตยา  จิวหา
2. นางสาวนงนุช  อินทชัย
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 77.75 เงิน 10 1. เด็กหญิงสุพัตรา   เชาวฤทธิ์
2. เด็กชายสุรเชษฐ์   เมืองชัย
 
1. นางสาวนงนุช  อินทชัย
2. นางนิตยา  จิวหา