สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่ขะนิง สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 67.66 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงณัฐิกา  ใจแก้ว
 
1. นางนิศากร   อินผ่อง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา   ทาฤทธิ์
 
1. นางแวววิมล  ด้วงทอง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 76.65 เงิน 11 1. เด็กหญิงสาวิตรี   หมื่นจันทร์
 
1. นางสาวพิกุล   กิ่งคำ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวบุศรา   แสงแก้ว
 
1. นางนิศากร   อินผ่อง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชลลดา   แซ่เล้า
 
1. นายชวพันธ์   กองมงคล
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกรวิชญ์   บุญทรง
2. เด็กชายกฤษฎา   ลาภิยะ
3. เด็กชายชิษณุพงศ์   สายลม
4. เด็กชายณัฐวัฒน์  อิ่นทา
5. เด็กชายธาวิต   สันทา
6. เด็กชายธีรชัย   ใจแก้ว
7. เด็กชายธีระวัฒน์   ยอดปา
8. เด็กชายอนุชิต   จากอง
 
1. นายจิรกฤต   เขื่อนแก้ว
2. นายนรากรณ์  โพธิ์เกตุ
3. นางสาวมุกดา  ภาใจธรรม
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงธัญชนก  สายกิติ
2. เด็กชายนราวิชญ์   กิ่งคำ
 
1. นายชวพันธ์   กองมงคล
 
8 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑารักษ์   นะโลกา
 
1. นางยุพิน  รังกาใจ
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แซ่เล้า
 
1. นางเรณู   ปัญญาเจริญ