สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเรือง สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กชายกฤษดา  กาวินัน
2. เด็กหญิงธนัชพร  อดทน
 
1. นางสาวสุกานดา  มหายศนันท์
2. นางสิรินาฎ  เถระสวัสดิ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราพร  คำใจ
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  อุ่นเรือน
 
1. นางสิรินาฎ  เถระสวัสดิ์
2. นางพนิดา  วุฒิสาร
 
3 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96.68 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวิรวัฒน์  คำพิล
2. เด็กชายเฉลิมชัย  หวันกูล
 
1. นางพนิดา  วุฒิสาร
2. นางบานเย็น  คำสม