สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเรือง สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงช่อระกา  ขันไชย
 
1. นางเกียรติสุดา  คารมคม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 74.48 เงิน 11 1. เด็กชายภัทรพงศ์  ศิิรินาท
2. เด็กชายศุภโชค  ชินายศ
 
1. นายวีรชาติ  ถาธนะ
2. นางมนต์ทิวา  คำฟองเครือ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 73.34 เงิน 7 1. เด็กชายภัทรพงศ์  ศรีนาท
2. เด็กชายศุภโชค  ชินายศ
 
1. นายวีรชาติ  ถาธนะ
2. นางมนต์ทิวา  คำฟองเครือ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงกัญญารัตณ์  แสงแก้วเขียว
 
1. นางกมลวรรณ  รวมคำ
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 74 เงิน 6 1. เด็กชายจีราวุฒิ  เมืองไชย
2. เด็กหญิงณัฐฐธิดา  วงค์คำภู
 
1. นางมนต์ทิวา  คำฟองเครือ
2. นางบุษย์ศรี  กฤติยาวิเศษศักดิ์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงกิตติการ์  เรืองกิจจา
2. เด็กหญิงณัฐยา  จันทร์อินทร์
3. เด็กชายธนภัทร  ไชยชนะ
4. เด็กหญิงน้ำฝน  กุนาสิงห์
5. เด็กหญิงปริยภัทร  ทางดี
6. เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  เครือหวัน
 
1. นางบุษย์ศรี  กฤติยาวิเศษศักดิ์
2. นางบานเย็น  คำสม