สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนซินจง สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอรนลิน  อินนะลา
2. เด็กหญิงอัยรินทร์  อินนะลา
 
1. นางณิชาภัทร  กันแก้ว
2. นายอนนท์  ใจกล้า
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 82.13 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนันทิพัฒน์  จันคำสม
 
1. นายแก่นเพชร  ผาสุข
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศุภนุช  มะโนรส
 
1. นางนิศารัตน์  คันทะเนตร