สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัครมัย  มงคล
 
1. นางสาวบุญพร้อม  แพทย์สมาน
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  เขียวดี
 
1. นางสาวสุรีย์  ตาวัง
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญาดา  ลำภาษี
 
1. นางสาวสุรีย์  ตาวัง
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กชายอภิปุญ  วิชัยต๊ะ
 
1. นางสาวสุรีย์  ตาวัง
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนกฤต  สุดสม
2. เด็กชายธนวัฒน์  คำบุญเรือง
 
1. นายยุทธกร  ถามา
2. นางสาวสุรีย์  ตาวัง
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนพร  จันเขียว
2. เด็กหญิงธิลดา  โสชาลี
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  ก้อนแก้ว
 
1. นางสาวสุรีย์  ตาวัง
2. นางสาวบุญพร้อม  แพทย์สมาน
 
7 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 88.99 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฐพร  แก้วสุข
 
1. นางสาววิมลมาศ   คีรีวัฒนากูล