สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ภัคดีสุข
 
1. นางสาวสุดาพร  ขึมจันทร์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงนายิกา  หงษ์ยี่สิบสี่
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  อดทน
3. เด็กชายวิศรุต  น้ำสา
 
1. นางสาวกุลธิดา  วงศ์เทพ
2. นางสุไมตรี  มหาวรรณ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 64.29 ทองแดง 14 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พิชเคียน
2. เด็กชายเบญจพล  วงศ์อนุ
 
1. นายภาคภูมิ  มหายศนันท์
2. นางสาวกุลธิดา  วงศ์เทพ
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 68 ทองแดง 11 1. เด็กชายคันธารัตน์  คันธรักษา
2. เด็กชายธนัฒน์  พอใจ
 
1. นายภาคภูมิ  มหายศนันท์
2. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงษ์  บรรจง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 65 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  คัชวา
2. เด็กหญิงสุธีกานต์  เหมืองแก้ว
 
1. นางพัฒนา  ศรีเทพ
2. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงษ์  บรรจง
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 67 ทองแดง 15 1. เด็กชายติณณภพ  ขันวงค์
2. เด็กหญิงพจีรจิต  ก๋องจักร
3. เด็กหญิงศุภานัน  โปทาวี
 
1. นางณัฐกานต์  โปทาวี
2. นางสาวบุญพร้อม  แพทย์สมาน