สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงภัทริน  อินสองใจ
2. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  ชุวานันท์
 
1. นางสาวจีระพร  อภิวัน
2. นางสาวเวฬุวัลย์  ไสยมรรคา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงฉัตรธาริน  อุทธา
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  กุมพันธ์
 
1. นางสาวเวฬุวัลย์  ไสยมรรคา
2. นางสาวจีระพร  อภิวัน
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงพรไพลิน  โลนันท์
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  เมืองเล็น
 
1. นางนีรนุช  อภิชาติสกุล
2. นางพรพิมล  กองแก้ว
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายพิภพ  กุมพันธ์
2. เด็กชายภูผา  กุมพันธ์
 
1. นางนีรนุช  อภิชาติสกุล
2. นางพรพิมล  ทองแก้ว