สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสถาน สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. นางสาวชัชฎาภรณ์  หวังเกี่ยวกลาง
2. นางสาวเมธาพร  แหม่มสอด
 
1. นางนงเยาว์  ณ น่าน
2. นางชนันธร  ปาฟอง
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 71 เงิน 7 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ธิเกียง
2. เด็กหญิงพนัษดา  ทาเสน
3. เด็กชายวรากร  รักเสน
 
1. นายเกรียงไกร  ไชยวุฒิ
2. นางสาวยุทธนารัตน์  วิชัยต๊ะ