สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล) สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลพร  จันบุญธรรม
2. เด็กหญิงกัญญวรา  พระมรพล
3. เด็กหญิงณัฐวิภา  คำอินทร์
4. เด็กหญิงณิชมน  แซ่เฮ้อ
5. เด็กหญิงปภัสรา  มะโนวร
6. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ทะปะละ
7. เด็กหญิงวิวาวรรณ  ปันต๊ะ
8. เด็กหญิงศศิธร  จันตะกสิกรรม
9. เด็กหญิงสุวิสา  คนอยู่
10. เด็กหญิงอัยรัตน์  กันทะลือ
 
1. นายมารุต  วงค์หล้า
2. นางสุทธารักษ์  ดรุณนารถ