สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสองแคว สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงชนิกานต์  แซ่ลี
2. เด็กหญิงชุลีภรณ์  ลีสวัสดิ์วงค์
3. เด็กหญิงบุญสิตา  กานนชวลิต
 
1. นางเสาวลักษณ์  ลำมะยศ
 
2 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 67.33 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกุลธิดา  แซ่ย่าง
2. เด็กชายสมคิด  ทรงตระกูลวงศ์
3. เด็กชายสุริยา  ทรงตระกูลวงศ์
 
1. นางไพฑูรย์  สิทธิวุฒิ
2. นางเจือจันทร์  วรรณวัตร