สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสองแคว สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กชายนพเก้า  เฮ้อพาณิชกุล
 
1. นางวนารัตน์  ทิพย์สร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กชายงามพล  แซ่เฮ้อ
 
1. นางรัตนาภรณ์  เทพกอม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกุลจิรา  แซ่เฮ้อ
2. เด็กหญิงจิรภัทร  จตุรบัณฑิตกุล
 
1. นางรักชนก  กันไชย
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงชนิกานต์  แซ่ลี
2. เด็กหญิงชุลีภรณ์  ลีสวัสดิ์วงค์
3. เด็กหญิงบุญสิตา  กานนชวลิต
 
1. นางเสาวลักษณ์  ลำมะยศ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แซ่โซ้ง
2. เด็กหญิงจิรดา  แซ่เฮ้อ
3. เด็กหญิงณัชชา  แซ่โซ้ง
4. เด็กหญิงธนิดา  แซ่เฮ้อ
5. เด็กหญิงพรนภา  แซ่เฮ้อ
6. เด็กหญิงวันวิสาข์  แซ่ย่าง
7. เด็กหญิงศุภัทรา  ทรงตระกูลวงศ์
8. เด็กหญิงสุจินดา  แซ่มัว
9. เด็กหญิงอังคณา  วิเศษกันทรากร
10. เด็กหญิงอัศมน  ลาภลักษมี
 
1. นางแข่งแข  โรจนวิสิฐ
2. นางสาววรางคณา  ไชยราช
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76 เงิน 12 1. เด็กหญิงจิดาภา  แซ่ท้าว
 
1. นางรัตนาภรณ์  เทพกอม
 
7 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงวาสนา  ทรงตระกูลวงศ์
 
1. นางเจือจันทร์  วรรณวัตร
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิยะดา  วิเศษกันทรากร
 
1. นางสุภรณ์  ทองตีฆา
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 67.33 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกุลธิดา  แซ่ย่าง
2. เด็กชายสมคิด  ทรงตระกูลวงศ์
3. เด็กชายสุริยา  ทรงตระกูลวงศ์
 
1. นางไพฑูรย์  สิทธิวุฒิ
2. นางเจือจันทร์  วรรณวัตร