สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสะเลียม สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงชุติมา   อิ่นทา
2. เด็กหญิงพิมพกานต์   จันดี
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   สินใจ
4. เด็กหญิงมนัสนันท์   สินใจ
5. เด็กหญิงรุ่งไพลิน   สินใจ
6. เด็กหญิงศุภารนันท์   ปิจดี
 
1. นางสาวอำพร  อิ่นอ้าย
2. นางสาวศิริพร  เตชนันต์
3. นางพรพันธ์  ชุ่มใจ
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 9 1. เด็กชายกฤษฎาวุธ   อิ่นทา
2. เด็กชายสุทธิภัทร   อิ่นทา
3. เด็กชายสุรินทร์   อิ่นทา
 
1. นางพรพันธ์  ชุ่มใจ
2. นางสาวเอ็มอร  อินนะลา