สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสันทะ สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 6 1. นายกิตติพันธ์   มาลิด
2. นางสาววิชุดา   กุณะวรรณ
 
1. นายมาตย์   ใจจริม
 
2 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 81 ทอง 4 1. เด็กชายพัชรพล   วงค์เรียบ
2. เด็กชายภูวเดช   ขอทับกลาง
 
1. นางศกุลตลา   ชมชื่น
 
3 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติภูมิ   พรมมานอก
2. เด็กหญิงสุภัสรา   จิโน
3. เด็กหญิงอริศรา   เป็งนันท์
 
1. นางศกุลตลา   ชมชื่น
 
4 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กชายชลกานต์   เทพรักษา
2. เด็กชายเทพยุทธ   ขอทับกลาง
 
1. นางศกุลตลา   ชมชื่น
 
5 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนวิทย์   ก๋าฝั้น
2. เด็กชายปัณณฑัต   สุวรรณคีรียง
3. เด็กชายพีรพัฒน์   ใจกล้า
 
1. นางมยุเรศ   จันทร์แสง
2. นางพันทิพา   ใจจริม
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนรภัทร   ใจตุ้ย
 
1. นางสมพิศ  ใจบุญ