สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านส้านนาหนองใหม่ สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงชัญญานุช  อุตมูล
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  กาติ้ง
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์  พรมอินทร์
 
1. นางรัตนาภรณ์  สิทธิสาร
2. นางดาวเรือง  พัดบางซื่อ
 
2 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 73 เงิน 18 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ชมพูทอง
 
1. นางรัตนาภรณ์  สิทธิสาร