สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสาลีก สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 10 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ธิมูล
 
1. นางสาวใจกานต์  ทะสม
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญชนก  ยศเลิศ
2. เด็กหญิงภัทราพร  สิบจากถิ่น
3. เด็กชายเจษฏา  โนวัง
 
1. นางสาวใจกานต์  ทะสม
2. นางสาวสุชาดา  มหาวัน
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 64 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงรมิดา  ใจคำ
 
1. นางกิตติมา  ทองเกียรติ