สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง 16 1. เด็กหญิงวริศรา  กอกวังใน
 
1. นางสาคร  ธินันท์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  พวงศรี
 
1. นางภาวนี  ศรีเมือง
 
3 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 91.98 ทอง 5 1. เด็กหญิงรุจิรา  ลือใจอินทร์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  มงคล
 
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ผมไผ
 
1. นางสาววรัญญา  บุญรอด
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  บุญญาทวีทรัพย์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  มงคล