สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยมอญ สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงนุชจิรา   สุขสวัสดิ์
 
1. นางสมคิด  ศรีจ๊ะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงกุลจิรา  สุขสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุนีย์  เมืองเพ็ชร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิชญา   พุทธวงศ์
 
1. นางสมคิด  ศรีจ๊ะ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอัธนฏา  อุทธวงวศ์
 
1. นางสมคิด  ศรีจ๊ะ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. นางสาวก้อย  แซ่ลี
2. นางสาวติ๋ม  บัวเหล็ก
 
1. นางสมคิด  ศรีจ๊ะ
2. นางสาวคนึึงนิจ  ณ น่าน
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 31 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงณัฏฐปภัสสร  ใจปิง
 
1. นางสมจิตร  พรมสาร
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  สุยะ
2. เด็กหญิงชนิกานต์  ใจปิง
3. เด็กหญิงเกสรา  แซ่ลี
 
1. นายสง่า  ไชยบุญเรือง
2. นางนิตยา  คะใจ
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจารุณี  รัตนอินทร์
2. นางสาวทิพานัน  ทองดี
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  บุญพิภพ
 
1. นางนิตยา  คะใจ
2. นางสมจิตร  พรมสาร
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงก้อย  ธนกานนท์
 
1. นายวิจิตร  ฤทธินนท์
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ศรีบุญเรือง
2. เด็กหญิงสุภาวดี  สุขสว้สดิ์
3. เด็กหญิงอรทัย  พิศจาร
 
1. นางสาวคนึงนิจ  ณ น่าน
2. นายเดชดนัย  มหายศนันท์
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชฎาพร  แซ่พ่าน
2. เด็กหญิงนุชจิรา  สุขสวัสดิ์
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สุระ
 
1. นางสาวคนึงนิจ  ณ น่าน
2. นายเดชดนัย  มหายศนันท์
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายทินกร  สุขสวัสดิ์
2. นางสาวธัญธร  แซ่ลี
3. เด็กหญิงพิทยา  วีระกันทรากร
 
1. นางสาวคนึงนิจ  ณ น่าน
2. นายเดชดนัย  มหายศนันท์
 
13 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 52.75 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  แซ่โฟ้ง
2. เด็กชายนรพนธ์  คำแคว่น
 
1. นางสาวคนึงนิจ  ณ น่าน
2. นายเดชดนัย  มหายศนันท์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดวงสมร  แซ่เติ๋น
 
1. นายเดชดนัย  มหายศนันท์
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายสุรเชษฐ์  บุญภิพบ
 
1. นายยงยุทธ  บุญมี
 
16 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77.25 เงิน 9 1. เด็กชายบรรเจิด  ใจปิง
2. เด็กชายพูนศักดิ์  คำแคว่น
 
1. นายชูชาติ  ดวงคำ
2. นายกฤษติกร  แปงผางา