สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กชายจิณณวัตร  โนธะนะ
2. เด็กชายเอกชัย  แซ่ฉั่ว
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  ใจจะดี
2. นายนุสาสดิ์  เกิดกุล
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 63 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงปรภา  เบ้าพรหม
2. เด็กชายวีรพล  เตปา
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  ใจจะดี
2. นายนุสาสดิ์  เกิดกุล
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 69 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ขอดแก้ว
 
1. นางธนัชพร  สีทะแก้ว