สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กชายจิณณวัตร  โนธะนะ
2. เด็กชายเอกชัย  แซ่ฉั่ว
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  ใจจะดี
2. นายนุสาสดิ์  เกิดกุล
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 63 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงปรภา  เบ้าพรหม
2. เด็กชายวีรพล  เตปา
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  ใจจะดี
2. นายนุสาสดิ์  เกิดกุล
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โนธะนะ
2. เด็กหญิงขนิษฐา  สิงห์แก้ว
3. เด็กชายจิรภัทร  เกษมวัฒน์
4. เด็กหญิงชนินาถ  แซ่โซ้ง
5. เด็กหญิงชลธิชา  ภูภักดี
6. เด็กหญิงณิชากร  ปัญญาแก้ว
7. เด็กชายทินกร  ประทาน
8. เด็กหญิงทิวา  แซ่โซ้ง
9. เด็กหญิงธันยพร  พังยะ
10. เด็กชายธีระพล  แซ่โซ้ง
11. เด็กหญิงปวีณา  แซ่โซ้ง
12. เด็กหญิงลลิตา  แซ่โซ้ง
13. เด็กหญิงวรินทร์ธร  เบ้าพรหม
14. เด็กหญิงสิโรชินี  ซึมทราย
15. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เกษมวัฒน์
 
1. นางภัทรพร  พรสวรรค์
2. นายจักรกฤษณ์  เพชรไชย
3. นายปิยะพงค์  ดู่อินทร์
4. นางสาวจันทร์จิรา  ใจจะดี
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงอนัญพร  สิงห์แก้ว
 
1. นางนฤมล  พิิมาลย์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงวนิศรา  อิ่นมะโน
 
1. นางนฤมล  พิมาลย์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติธัช  อินรอด
 
1. นางธนัชพร  สีทะแก้ว
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงชลธิชา  ภูภักดี
 
1. นางธนัชพร  สีทะแก้ว
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 10 1. เด็กชายปติธาน  แก้วราญ
 
1. นางธนัชพร  สีทะแก้ว
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 80.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอธิชนัน  วรรณา
 
1. นางธนัชพร  สีทะแก้ว
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 69 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ขอดแก้ว
 
1. นางธนัชพร  สีทะแก้ว
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  ไชยก๋าอินทร์
 
1. นางธนัชพร  สีทะแก้ว
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ภูภักดี
 
1. นางธนัชพร  สีทะแก้ว
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทินกร  ประทาน
 
1. นางสาวโสภิส  ทะก๋า
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สิงห์แก้ว
 
1. นางสาวโสภิส  ทะก๋า
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 70.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติธัช  อินรอด
 
1. นางธนัชพร  สีทะแก้ว
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายณรงค์  แซ่จ๊ะ
2. เด็กชายทักษกร  ขอดแก้ว
3. เด็กหญิงวนิดา  ยาวิไชย
 
1. นางกิ่งดาว  พุทธวงค์
2. นางสาวโสภิส  ทะก๋า
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชยานิน  เเคเเดง
2. เด็กหญิงณิชากร  ปัญญาเเก้ว
 
1. นายปิยะพงค์  ดู่อินทร์
2. นางภัทรพร  พรสวรรค์
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวนิดา  ยาวิไชย
 
1. นายปิยะพงค์  ดู่อินทร์
 
19 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73.8 เงิน 15 1. เด็กหญิงภูสกานต์  มุ่งรวยกลาง
2. เด็กหญิงอภินภา  อุตระกาศ
 
1. นางสาวรุจิรา  บุรี
2. นางสาวเพ็ญนภา  ตีคาอายุ
 
20 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 81.75 ทอง 6 1. เด็กหญิงรักษิณา  ยะหลวง
2. เด็กหญิงโชติกา  สิงห์แก้ว
 
1. นางสาวรุจิรา  บุรี
2. นางสาวโสภิส  ทะก๋า
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติกวิน  ขอดแก้ว
2. เด็กชายสัญญา  เกษมวัฒน์
3. เด็กชายเจริญ  แซ่โซ้ง
 
1. นายจักรกฤษณ์  เพชรไชย
2. นางภัทรพร  พรสวรรค์
 
22 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 91 ทอง 7 1. เด็กชายณัฐชนน  อนุพรม
2. เด็กชายประพัทธ์  วรรณา
3. เด็กชายภูรินทร์  สินชู
 
1. นางกมลทิพย์  เพชรสุภา
2. นางรัชดา  ธรรมวงค์
 
23 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ขันแก้ว
 
1. นางกิ่งดาว  พุทธวงค์
 
24 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธาวัลย์  ก๋องจันทร์ตา
 
1. นางกิ่งดาว  พุทธวงค์
 
25 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กชายทวีโชค  โนทนะ
2. เด็กชายธนกฤต  คำกันทะ
3. เด็กหญิงพีระดา  ประชานุกุล
 
1. นางกิ่งดาว  พุทธวงค์
2. นางเทวิน  สินธุวงค์
 
26 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โนธะนะ
 
1. นางธนัชพร  สีทะแก้ว
 
27 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายติณณภพ  วงค์เทพ
2. เด็กชายพลพล  แปงไชย
3. เด็กชายอนุชา  กันไชย
 
1. นายจักรกฤษณ์  เพชรไชย
2. นางเทวิน  สินธุวงค์
 
28 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.33 ทอง 4 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ขอดแก้ว
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์  สถารินทร์
 
1. นางสาวรุจิรา  บุรี
2. นางสาวจินตนา  กันไชย