สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวเมือง สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนิชนันท์  ปัญญาถุง
 
1. นายกิตติศักดิ์  เขื่อนคำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงนพนันท์  ปถมพาณิชย์
 
1. นางรพิพรรณ  จะนะพรม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ปัญญาดี
2. เด็กชายวิทยา  ถายะ
 
1. นางรพิพรรณ  จะนะพรม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนพนธ์  ถาพรม
2. นางสาวเปรมนีย์  เรือนติ๊บ
 
1. นายกิตติศักดิ์  เขื่อนคำ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายทัตพงศ์  กรุงศรี
 
1. นางรพิพรรณ  จะนะพรม
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงบุญยาพร  ปัญญารัตน์โยธิน
2. เด็กหญิงวราลี  สีแก้ว
3. เด็กหญิงวริศรา  อินสม
 
1. นางอำไพ  ศรีประเสริฐ
2. นางอำพร  ทาวีราช
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. นางสาวกัลยารัตน์  ดวงสอน
2. นางสาวปริญญาพร  กองพรม
3. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ปัญญาดี
 
1. นางอำไพ  ศรีประเสริฐ
2. นางอำพร  ทาวีราช
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 79.89 เงิน 8 1. เด็กชายฐิติพงค์  คณะศรี
2. เด็กชายนพรัตน์  ถาพรม
 
1. นางอำไพ  ศรีประเสริฐ
2. นางอำพร   ทาวีราช
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 61.36 ทองแดง 6 1. เด็กชายมงคล  ถาต๊ะวงค์
2. เด็กชายเมธชนัน  จันทร์เสน
 
1. นางอำไพ  ศรีประเสริฐ
2. นางอำพร  ทาวีราช
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 93.19 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภัทรชัย  กองพรม
2. นายศุภกิจ  โนทะนะ
 
1. นางอำไพ  ศรีประเสริฐ
2. นางอำพร  ทาวีราช
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 71.98 เงิน 6 1. นางสาวกัลยารัตน์  ดวงสอน
 
1. นายพิทักษ์  รัตน์น้ำหิน
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 73 เงิน 19 1. เด็กหญิงชญานิศ  ปานต๊ะระษี
2. เด็กชายพันธมิตร  นนทโคตร
 
1. นางกัลยา  แสงประจักษ์
2. นางครองพันธุ์   พวงพุฒ
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 12 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  ใจบุญ
2. เด็กชายศรัญญู  สีแก้ว
 
1. นายพิทักษ์  รัตน์น้ำหิน
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเปรมนีย์  เรือนติ๊บ
 
1. นางพิรุณพร  อินถา
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัทรวดี  จุลศรี
 
1. นางรพิพรรณ  จะนะพรม
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 64.2 ทองแดง 12 1. เด็กชายสุรพงษ์  คูณกลาง
 
1. นางรพิพรรณ  จะนะพรม
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงนพนันท์  ปถมพาณิชย์
2. เด็กหญิงวริศรา  อินสม
3. เด็กชายเด็กหญิงภัทรวดี  จุลศรี
 
1. นางรพิพรรณ  จะนะพรม
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายกรวิชญ์  ไชยเพชร
2. เด็กชายภูวดล  กองพรม
3. เด็กชายสุรพงษ์  คูณกลาง
 
1. นางรพิพรรณ  จะนะพรม
2. นายศฤงคาร  เรืองการินทร์