สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหาดเค็ด สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. นายณัฐวรุต  ใจจันทร์
 
1. นางอักษร  คำลือ
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กชายชัชวาล  โนกุญชร
2. เด็กชายฐิติทัศน์  สมประเสริฐ
3. เด็กชายพลฤทธิ์  หาดสาร
 
1. นางเบญจวรรณ  อุ่นกาศ
2. นางวาสนา  ไชยเลิศ