สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไหล่น่าน สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงสุมินตรา  หลวงใจ
 
1. นายรังสรรค์  จันทร์จองคำ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันต๊ะสา
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  หวั่นท๊อก
3. เด็กหญิงกัลยาณี  แก้ววิเศษ
4. เด็กชายจิรายุทธ  เจนการ
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  ฉันทะพล
6. เด็กชายนิธิศิลป์  มหามิตรอนันต์
7. เด็กชายรอมฎอน  สะริเตะ
8. เด็กชายวทัญญู  อ้อยใจ
9. เด็กหญิงเกวลิน  เลิศวิเศษสมบัติ
10. เด็กชายเทวาฤทธิ์  ชาติศรี
 
1. นายทวนศิษฏ์  น้อยราช
2. นางผ่องศรี  สมมา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 66 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  คำเขียว
2. เด็กชายธีรพงศ์  รอดเกลี้ยง
3. เด็กหญิงเกตนภา  ธรรมดา
 
1. นายประสิทธิ์  สุริยะ
2. นางหัทยาพร  วิชาเหล็ก
 
4 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 77.25 เงิน 15 1. เด็กชายจิรยุทธ  เจนการ
2. เด็กชายธนวรรธน์  ไชยนวล
 
1. นางหัทยาพร  วิชาเหล็ก
2. นายสมจิต  นันตาแสง