สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 71 เงิน 13 1. เด็กหญิงผกาพรรณ  แสนย่าง
 
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญวรรณ  แสนซุ้ง
 
1. นายวิโรจน์   ราชปันติ๊บ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงรัชฎา   แสนโซ้ง
 
1. นางแสงเดือน   สุวรรณคีรียง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงมโนราห์   แสนย่าง
 
1. นางแสงเดือน   สุวรรณคีรียง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.33 เงิน ชนะเลิศ 1. นายสุทธิชัย  แสนย้าง
 
1. นายวิโรจน์   ราชปันติ๊บ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.5 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนิกา   แสนกือ
 
1. นางสาวอุทุมพร  มูลคำ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 78.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอรพินท์   พรชัยวิริยะกร
 
1. นางแสงเดือน   สุวรรณคีรียง