สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงชนากานต์  คำมงคล
2. เด็กหญิงวรัญญา  ราชสาร
3. เด็กหญิงเปมนีย์  สุทธะ
 
1. นางสาวกรรณิกา  เครือคำ
2. นางสริศา  ตาใส่
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  วงษ์หาญ
2. เด็กหญิงเกศกมล  กามะวิถี
 
1. นางสาวมะลิวรรณ์  แสนเทพ
2. นางสริศา  ตาใส่
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงนรมน  สอนสมฤทธิ์
2. เด็กชายอภินันท์  บริคุต
 
1. นายพิพัฒน์  พังจันทร์ตา