สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพระคุณานุบาล สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงจรัญศรี  สุธรพรหมรักษ์
2. เด็กหญิงจารุณี  พงษ์ชัยภักดี
3. เด็กหญิงฑิตยา  มาละ
4. เด็กหญิงนพรัตน์  นุดนุ่ม
5. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ฟองจ้อน
6. เด็กหญิงนภเกตน์  ศิริวารัตน์
7. เด็กหญิงน้ำฝน  พงศาวิทยา
8. เด็กหญิงปภาดา  แซ่โซ้ง
9. เด็กหญิงปริยาภัทร  แซ่ว่าง
10. เด็กหญิงพรนภา  แซ่โซ้ง
11. เด็กหญิงวรรณิดา  แซ่เฮ้อ
12. เด็กหญิงวาณิชา  แคว้งใจ
13. เด็กหญิงศศิธร  เขื่อนจันน่าน
14. เด็กหญิงสุภานัน  แก้วไสย
15. เด็กหญิงเมธาพร  แซ่วื้อ
 
1. นางกรรณิการ์  ธาตรีนรานนท์
2. นางรัชนีวรรณ  คำมงคล