สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทุ่งศรีทอง สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  สารถ้อย
2. เด็กหญิงมธุรส   บุญตา
 
1. นางอรุณ  จันทร์คำเรือง
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 9 1. นายกรกฎ   สิงห์แสง
2. นายพงศกร   สารถ้อย
 
1. นายกิตติโชติ  เวียงนาค
2. นางปรียานุช  จ่าแสน
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงอริษา   อินทา
 
1. นางนิสากร  ยศประสงค์