สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทุ่งศรีทอง สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนภัทร  แก้วมา
 
1. นางดารา   ลัมยศ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.73 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพนิตตา  สีทอง
 
1. นางอรุณ  จันทร์คำเรือง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  สารถ้อย
2. เด็กหญิงมธุรส   บุญตา
 
1. นางอรุณ  จันทร์คำเรือง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  บุญตา
2. เด็กหญิงนันทนัช  อุทวงค์
3. เด็กหญิงศศิวิมล  กาลา
 
1. นางบุญแต้ม   ดวงตา
2. นางปรียานุช   จ่าแสน
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลกานต์  กุมมาละ
2. เด็กหญิงทับทิม  ยศสา
3. นางสาวนงนภัส  ทะโน
 
1. นางปรียานุช  จ่าแสน
2. นายอัฐกร  ธรรมะชัย
 
6 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  เขียวปัญญา
2. เด็กชายพสุนันท์  เป็งแก้ว
 
1. นายอัฐกร  ธรรมะชัย
2. นางปรียานุช  จ่าแสน
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายหัสดินทร์   บุญตา
2. เด็กหญิงอรไพลิน   ป้องแก้ว
 
1. นายปริยานุช  จ่าแสน
2. นางนิศากร   ยศประสงค์
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 9 1. นายกรกฎ   สิงห์แสง
2. นายพงศกร   สารถ้อย
 
1. นายกิตติโชติ  เวียงนาค
2. นางปรียานุช  จ่าแสน
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงวริศรา  เป็งแก้ว
 
1. นางทักษิณา  ปวงคำ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงอริษา   อินทา
 
1. นางนิสากร  ยศประสงค์
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92.34 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรวิภา  มีชัย
2. เด็กหญิงปราวีณา  ผาวังยศ
3. เด็กหญิงวริศรา  สารถ้อย
 
1. นางอรุณ  จันทร์คำเรือง
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.67 ทอง 6 1. เด็กชายคมจักร   ก้อนจันทร์
2. เด็กชายพงศ์เทพ  ไชยวงค์
3. เด็กหญิงพนิดา    นนท์รุ่น
 
1. นายกิตติโชติ   เวียงนาค
2. นางบุญแต้ม   ดวงตา
 
13 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสิรภพ   อาจสา
2. เด็กหญิงเบญญากร   ดวงดี
 
1. นางปรียานุช  จ่าแสน
2. นางสาวลำดวน   ปวงไชยา