สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงจรรยาภรณ์  กมลศุภไมตรี
3. เด็กหญิงจินต์จุฑา  แสนท้าว
4. เด็กชายชาญชล  แซ่ท้าว
5. เด็กหญิงตะวัน  มาคำ
6. เด็กชายทนงศักดิ์  นิลแท้
7. เด็กชายทรงพล  แซ่ผ่าน
8. เด็กหญิงปภาวดี  บุญอิน
9. เด็กชายประเสริฐศิริ  แซ่โซ้ง
10. เด็กหญิงฝนทิพย์  กิตติวิริยะสกุล
11. เด็กชายพีรภัทร  ไชยวงค์
12. เด็กหญิงรัชนี  วัฒนาตระกูลวงค์
13. เด็กหญิงรัตน์มณี  แซ่จ๋าว
14. เด็กชายสิทธิชัย  แซ่เล้า
15. เด็กหญิงสุวนันท์  แสนเฮ้อ
16. เด็กหญิงแสงดาว  แซ่เฮ้อ
 
1. นางเบญจพร  สักลอ
2. นายจักรพันธ์  อินวาทย์
3. นางจิตรานาฎ  วงษารัฐ
4. นางสุรารักษ์  เทียมนโรดม
5. นางปณิตา  ปัญญานะ
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศรีศุกร์  เพชรรัตน์พันธ์
2. เด็กหญิงเตชินี  แสนโซ้ง
 
1. นายณัฐศิษย์  สารเถื่อนแก้ว
2. นางสาวกรรณิการ์  แก้วกุรา
 
3 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 82.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนรวิชญ์  แน่นอุดร
2. เด็กชายสาโรจน์  ชนกบุญ
3. เด็กชายเกศฏา  นันต๊ะเพรี
 
1. นายสิงห์  สุจันทร์
2. นายสุกิจ  สุวรรณ์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  กมลทิพย์ตะวัน
2. เด็กหญิงกิ่งกมล  แซ่โย่ง
3. เด็กหญิงขวัญจิรา  กล้าพิทักษ์
4. เด็กหญิงณัฐนิช  แซ๋เฮ้อ
5. เด็กหญิงน้ำฝน  แซ่โซ้ง
6. เด็กหญิงรัตนากร  เกษมวัฒน์
 
1. นางพิทยา  พิชัยวงศ์
2. นางเบญจพร  สักลอ
3. นายจักรพันธ์  อินวาทย์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงวรัญญา  เกษมวัฒน์
2. เด็กหญิงศิริอร  อินต๊ะเม้า
3. เด็กหญิงสุชาวดี  แสนโซ้ง
 
1. นางสาวดาริณี  ตระกูลทอง
2. นางสาวศันสนีย์  ประชากรณ์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฎฐา  ชัยสุวรรณราช
2. เด็กหญิงบุญธิดา  หอมดอก
3. เด็กหญิงศุทธนี  แปงอุด
 
1. นางสาวดาริณี  ตระกูลทอง
2. นางสาวศันสนีย์  ประชากรณ์
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวาสนา  ก๋าต๊ะ
 
1. นางประทุุม  มหาวงศนันท์
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกานติมน  แสนซุ้ง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ทิพย์แสนชัย
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยา  แซ่เฮ้อ
2. เด็กหญิงกุลธิดา  เกษมวัฒน์
3. เด็กหญิงจีรวัลย์  แซ่วื้อ
 
1. นางสาวดาริณี  ตระกูลทอง
2. นางสาวศันสนีย์  ประชากรณ์
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง 5 1. เด็กชายชัยวัฒน์  แซ่โซ็ง
2. เด็กชายพงศ์ธร  แซ่เล้า
 
1. นางภิรญา  สอนศิริ
2. นางสาวสุนิตา  ไชยชนะ