สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 77.25 เงิน 4 1. เด็กหญิงศิรินุช  แซ่หาง
 
1. นายสงกรานต์  บุญช่วย
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 78.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปัณณิกา  ภูมีแกดำ
 
1. นายสงกรานต์  บุญช่วย