สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงเพชรชรินทร์  คำพุฒ
 
1. นางพนารัตน์  มณีกาศ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  อินทะนิล
 
1. นางพรทิพย์  แจ่มเที่ยงตรง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวัศพล  สัมฤทธิ์
 
1. นางกัลยา  รุณวุฒิ
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72 เงิน 5 1. เด็กชายปฏิพัทร์  คำหล้า
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  สมบูรณ์
 
1. นายผจญ  ตนะวิไชย
2. นางอมรรัตน์  ฐิติชัยธนาภัทร์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงกวินดา  เทพกัน
2. เด็กชายรักน่าน  ปันกิติ
3. เด็กหญิงสุชิราภรณ์  ปิจดี
 
1. นางกรองกาญจน์  จันทร์กำธร
2. นางทัศวรรณ  ศรีคำ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ประทีปรังสรรค์
 
1. นางทิชากร  เหล็กแย้ม
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 77 เงิน 7 1. เด็กชายดำรงชัย  มหามิตร
2. เด็กชายดำรงศักดิ์  มหามิตร
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  กองจักร์
 
1. นางพรทิพย์  แจ่มเที่ยงตรง
2. นายเชาว์  กาบคำ
 
8 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75 เงิน 15 1. เด็กชายจักรกาย  ไชยมงคล
2. เด็กชายนวภัทร  ปีจันทร์
3. เด็กหญิงนิรัชพร  ธะนะคำ
 
1. นางวรรณา  เพ็ชรสาริกิจ
2. นางทัศวรรณ  ศรีคำ