สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร (เทศบาลบ้านพระเนตร) สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 75 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงยศรินทร์  ธีรวุฒิจารุธนาพร
2. เด็กหญิงสุรีย์รัตน์  แซ่ว่าง
3. เด็กหญิงอินทิรา  กุศล
 
1. นางสาววัฒนารี  สวนทะ
2. นางทัศนีย์  นันทส่ว่าง
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ยะพวง
2. เด็กหญิงทิพย์เกสร  ทับมั่น
3. เด็กหญิงเกื้อกูล  ฤทธิเดช
 
1. นางสาวณัฐนันท์  เนตรทิพย์
2. นางทัศนีย์  นันทสว่าง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 83.42 ทอง 5 1. เด็กชายจักรพงษ์  ขัดแข็งแรง
2. เด็กชายเจษฎา  แซ่ย่าง
 
1. นางพิลาศินี  ถาริยะวงศ์วณิช
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรกนก  พรมจักร
2. เด็กหญิงบุณยานุช  กำกอบ
3. เด็กหญิงเปรมรินทร์  ศรีชนะ
 
1. นางทัศนีย์  นันทสว่าง
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ใจน้อย
2. เด็กหญิงปาริชาติ  จันทร์กรี
3. เด็กหญิงภัทร์นรินท์  บัวเผื่อน
 
1. นางทัศนีย์  นันทสว่าง
2. นางพนมพร  ธุวะคำ