สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิภาดา  ชมนันท์
 
1. นางทิวาพร  พิมพ์แสงจันทร์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนภิสา  ศรีทุมมา
 
1. นางสาวดารัตน์  ไชยชนะ
 
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศุภสิทธิ์  สุประการ
 
1. นางสาวดารัตน์  ไชยชนะ