สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนห้วยละเบ้ายา สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงวรางคณา  แซ่จ๋าว
 
1. นางสมคิด  อุดขาว
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกมล  แซ่จ๋าว
2. เด็กชายกฤษณะ  แซ่เติ๋น
3. เด็กชายจิรภัทร  ศรีอติวิชญ์
4. เด็กชายนิรุธ  สีบัว
5. เด็กชายวิษณุ  แซ่ลี
6. เด็กชายเอกสิทธิ์  แซ่โฟ้ง
 
1. นายเจษฎา  มหาวรกิติ์
2. นายสมคิด  นันคำ
3. นางสาวเพ็ญนภา  แซ่จ๋าว
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 66.7 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปนัดดา  แซ่ลี
2. เด็กหญิงอรทัย  ลีไพรัช
 
1. นายจิรโรจน์  คำลือเลิศ
 
4 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงศิรินดา  แซ่จ๋าว
2. เด็กชายสุภเวช  แซ่จ๋าว
 
1. นายเจษฎา  มหาวรกิติ์
2. นางสาวเพ็ญนภา  แซ่จ๋าว