สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82.25 ทอง 18 1. เด็กหญิงสุวิชาดา  คำเต็ม
 
1. นางสาวมุกดา  ปันชัย
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 80.85 ทอง 7 1. เด็กชายพงศกร  แซ่เฒ่า
2. เด็กชายยศนันณ์  กันชนะ
 
1. นายสัจจพันธ์  เตอะอำภา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวีรนุช  แปงกันยา
 
1. นางวทันยา  ปินตามูล
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคุณากรณ์  สถาอุ่น
2. เด็กหญิงจีรนันท์  เฟือยคำ
 
1. นางเปรมยุดา  คำปาแฝง
2. นางประกาย  ชัยมูล
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพนัสดา  เชียงสอน
 
1. นางเปรมยุดา  คำปาแฝง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัทธิราพร  โนชัย
 
1. นางเปรมยุดา  คำปาแฝง
 
7 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ  แก้วมา
 
1. นางวทันยา  ปินตามูล
 
8 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพนัสดา  เชียงสอน
 
1. นางวทันยา  ปินตามูล
 
9 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  คื้นแว่น
2. เด็กชายเอกราช  คื้นแว่น
 
1. นางวทันยา  ปินตามูล
2. นางเกศินี  พันธุ์คำวัง
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศิริภา  บุญอินทร์
 
1. นางวทันยา  ปินตามูล
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเกสรา  จันต๊ะมา
 
1. นางวทันยา  ปินตามูล
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอลินยา  ดวงจันทร์
 
1. นางวทันยา  ปินตามูล
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพนัสดา  เชียงสอน
 
1. นางวทันยา  ปินตามูล
 
14 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษชานนท์  จิตอารีย์
2. เด็กชายธีรภัทร  อินเขียว
3. เด็กชายนฤเมศ  คำมงคล
 
1. นายจำรัส  จิตอารีย์
2. นายชัยวัฒน์  กาวิชา