สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนบ้านนายาง สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 74.8 เงิน 7 1. เด็กหญิงสุชญาพันธ์  สุขปัน
 
1. นางกิ่งดาว  บุญอินทร์
 
2 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 75.2 เงิน 12 1. เด็กหญิงพรชนก  จักทร
2. เด็กหญิงสุนิสา  บุญกาวิน
 
1. นางสาวมัณทนา  มะโนแป๊ก