สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาหล่าย สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 67.28 ทองแดง 15 1. เด็กชายนราวิชญ์  พรมฝั้น
2. เด็กชายพิพัฒน์  ปัญญาดี
 
1. นายชัยธวัช  คำมาลา
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  คำมินทร์
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 60 ทองแดง 12 1. เด็กชายชวกร  ยะเสน
2. เด็กหญิงบุญคณาทิศ  น้อยตำแย
3. เด็กหญิงสิรินดา  แสงแก้ว
 
1. นางธีรวรรณ  เต็งสกุลดำรง
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  คำมินทร์