สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 71 เงิน 8 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ขัติยศ
 
1. นางสาวมันทนา  วิเศษสัตย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  บางบ่อ
 
1. นางสนธยา  กันทะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงปาสิตา  ล้อสินคำ
 
1. นางสาวกิ่งเพชร  วัฒนะ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84.5 ทอง 10 1. เด็กหญิงภัคจิรา  รอดวิเศษ
 
1. นางวรมัย  ปรางค์วัฒนากุล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 53.4 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงชุติภา  เทพประสิทธิ์
 
1. นางดารารัตน์  ออนแนนสี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายนิธิพัฒน์  อินต๊ะวงค์
2. เด็กหญิงอภิชญา  ดีปาละ
 
1. นางสาวกิ่งเพชร  วัฒนะ
2. นางสาวมันทนา  วิเศษสัตย์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธันยาภรณ์  มโนชัยวุฒิกุล
 
1. นายนเรศ  ปัจจัยยัง
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญจนวรรณ  ตาคำ
2. เด็กหญิงญาชิตา  ธิติพลวิลาส
3. เด็กหญิงณภัทร  ผาแสง
 
1. นางสาวฐิติกานต์  บัวมา
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 91.11 ทอง 4 1. เด็กชายกฤธกีรติ  มานะผดุงกุล
2. เด็กชายอรุณ  สันกลาง
 
1. นายมนต์ชัย  กันทะ
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 84.06 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนบดี  รักศรี
2. เด็กชายรัชชานนท์  ธะนะ
 
1. นายมนต์ชัย  กันทะ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  เกิดไชย
2. เด็กหญิงฐิติชญา  โนเขื่อน
3. เด็กหญิงณัชชา  วัฒนสุริยานนท์
4. เด็กหญิงมินตรา  รัตนศิลา
5. เด็กหญิงมุฑิตา  ภูผาอินทร์
 
1. นางเสาวรีย์  แก้วเทพ
2. นางสาวสิริวิมล  จิตไพศาล
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 77.66 เงิน 6 1. เด็กหญิงกมลชนก  ดีปินตา
2. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  สิทธิวัง
3. เด็กหญิงธีรัชนิศ  คำเขียว
4. เด็กหญิงพรนับพัน  แสนคำ
5. เด็กหญิงรินลณี  มีเสรี
 
1. นางเสาวรีย์  แก้วเทพ
2. นางสาวสิริวิมล  จิตไพศาล
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิริประภา  ตระกูลอิ่น
 
1. นางสุนันทา  ริกากรณ์
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 5 1. เด็กชายชัชดนุ  เพิ่มพูน
2. เด็กหญิงวรณัฏฐ์  วงค์ทะเนตร
 
1. นางสาววิยะดา  สุทธวงศ์
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 8 1. เด็กชายวงศกร  วงศ์ทะเนตร
2. เด็กหญิงสิริยากร  ศิริรัตน์
 
1. นางธัญญาลักษณ์  อิ่นแก้ว
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เขื่อนดิน
 
1. นายเหรียญชัย  อาจหาญ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงพิชญารัตน์  ปานแก้ว
2. เด็กหญิงเขมจิรา  ธนะกองแก้ว
 
1. นายเหรียญชัย  อาจหาญ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 81 ทอง 9 1. เด็กหญิงธนัญญา  ปันจา
2. เด็กหญิงศลิษา  ขจรโมทย์
 
1. นายเหรียญชัย  อาจหาญ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 11 1. เด็กหญิงชวิศา  ทองพิทักษ์วงศ์
2. เด็กหญิงพิมพ์พิชญา  คำบาง
3. เด็กหญิงอนันตญา  พรมไชย
 
1. นายเหรียญชัย  อาจหาญ
 
20 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  เกียรติไพศาล
2. เด็กหญิงธนัชพร  พญาพรหม
3. เด็กหญิงนภสร  สินันตา
4. เด็กหญิงปาริฉัตต์  อิสสระ
5. เด็กหญิงรุจิษยา  ทองทะ
6. เด็กหญิงสิริฉัตร  กรมทะนา
7. เด็กหญิงเกศศินี  พลายสาร
8. เด็กหญิงเขมมิกา  โนฤทธิ์
 
1. นางผกาวรรณ  โลหะโชติ
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 50.2 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงพาขวัญ  สิทธิวงค์
 
1. นางสาวอาภรณ์  แปงคำ
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐวรา  มงคลวิสุทธิ์
2. เด็กหญิงสิรินพร  ต๊ะแก้ว
3. เด็กหญิงสุวพิชชา  ผาหลัก
 
1. นางพิรุณรัตน์  อาจหาญ
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงณัชชา  พิงศ์หาญ
 
1. นางสาวมณีรัตน์  ทะนันไชย
 
24 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กชายชลสิทธิ์  พูลสมบัติ
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  เหมือนอินทร์
 
1. นางอรัญญา  โนกุญชร
2. นายวิวัฒน์  ยาวิไชย
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  บุญมา
2. เด็กหญิงณัฐชา  สิทธิ
3. เด็กหญิงสมิตานันท์  คำยวง
 
1. นางเพชรา  สุทธิไส
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธาวินี  อุตเสน
2. เด็กหญิงปาณิศา  ช่างเอกวงศ์
3. เด็กหญิงสิริกร  ปันชัย
 
1. นางเพชรา  สุทธิไส
 
27 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 93.15 ทอง 4 1. เด็กหญิงภัทรนฤน  ธิเขียว
 
1. นางอำนวย  ดอนสุวรรณ
 
28 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงขวัญณภัทร  อิ่นอ้าย
2. เด็กหญิงนัทธ์หทัย  อุทุมพร
3. เด็กหญิงสุธีร์ธิดา  ปัจจัยยัง
 
1. นางพยอม  สุระเวก
2. นางสุภาวดี  จารุชาต