สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนิธิวิทย์ สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรภัทรศร  ศรรบศึก
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  กันทะจันทร์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลวฤณ  วรวงษ์
 
1. นางสาวชรัญญา  อาภาวัง
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัทรศยา  กาใจ
 
1. นายนภศูล  ฟงประดิษฐ์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  รังษี
 
1. นางธัญย์ชนก  ศรีสว่าง
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทรงพร  สงค์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  คำเทพ
 
1. นายนภศูล  ฟงประดิษฐ์
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชุติพนธ์  ปวนธิ
2. เด็กชายพิราภรณ์  อรุโณ
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  กันทะจันทร์
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลชา  ธิชาญ
2. เด็กหญิงวิชญาดา  ธิจันทร์
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  กันทะจันทร์