สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนิธิวิทย์ สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรภัทรศร  ศรรบศึก
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  กันทะจันทร์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายคณิน  เวชอนุรักษ์
2. เด็กชายปริชญสร  ฟุ่มเฟือย
 
1. นางกานต์รวี  แก้ววี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กชายปรวัฒน์  ตันเกียง
 
1. นางสาวพนิดา  ก๋องวงค์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลวฤณ  วรวงษ์
 
1. นางสาวชรัญญา  อาภาวัง
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัทรศยา  กาใจ
 
1. นายนภศูล  ฟงประดิษฐ์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  คำเทพ
 
1. นางสาวสุจิวรรณ  อ่อนตา
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  รังษี
 
1. นางธัญย์ชนก  ศรีสว่าง
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงทรงพร  สงค์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงพิราภรณ์  อรุโณ
 
1. นางสาวเกตุกมล  กิ่งคำ
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทรงพร  สงค์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  คำเทพ
 
1. นายนภศูล  ฟงประดิษฐ์
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชุติพนธ์  ปวนธิ
2. เด็กชายพิราภรณ์  อรุโณ
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  กันทะจันทร์
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลชา  ธิชาญ
2. เด็กหญิงวิชญาดา  ธิจันทร์
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  กันทะจันทร์
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายชุติพนธ์  ปวนธิ
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  กันทะจันทร์