สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านก้อ สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง 16 1. เด็กชายพชรดนัย  ใจก้อนแก้ว
 
1. นางสาวนิ่มนวล  นันคำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76.5 เงิน 7 1. เด็กชายณัฐดนัย  วงค์คำมา
 
1. นางภัณฑิรา  ต๊ะน้อย
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ก้อสละ
2. เด็กหญิงพีระพรรณ  หิรัญวิทย์
3. เด็กหญิงรุจิรางค์  ก้อเฝือ
 
1. นางสงกรานต์  ต๊ะแก้ว
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ดวงแก้ว
2. เด็กชายฐาปกรณ์  เดินแปง
 
1. นายสุชีพ  เพียรวิทูร
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กันชะนะ
2. เด็กหญิงศิรินรัตน์  ก้อชนะ
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  เพชรดิน
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายภูมินทร์  เอี่ยมคำ
 
1. นางดารุณี  ไชยช่อฟ้า
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 61.2 ทองแดง 13 1. เด็กชายวิศวะ  ก้อวงค์
 
1. นางดารุณี  ไชยช่อฟ้า
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพีระพรรณ  หิรัญวิทย์
2. เด็กหญิงอารีย์  แซ่ว่าง
3. เด็กชายเกียรติสรณ์  ก้อชนะ
 
1. นางพวงผกา  กองมลคล
2. นางสาวนิ่มนวล  นันคำ
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงเมล์  ศรียวง
 
1. นางพวงผกา  กองมลคล