สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกิ่วน้ำ สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงจินดา  แซ่ว่าง
2. เด็กชายธีระพงษ์  แซ่ว่าง
3. เด็กหญิงน้ำฝน  แซ่ว่าง
 
1. นายธีรวุฒิ  เยี่ยมยุทธวงศ์
2. นางจิราพร  นันลังค์
 
2 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 65 ทองแดง 5 1. เด็กชายสันติสุข  พงศาวิภาวัฒน์
 
1. นางสาวแวว  กำนันตน
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฏฐริณีย์  แซ่ว่าง
2. เด็กชายธีรชัย  แซ่ว่าง
3. เด็กชายไกรวิทย์  แซ่ว่าง
 
1. นายธีรวุฒิ  เยี่ยมยุทธวงศ์
2. นางสาวแวว  กำนันตน