สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 78.88 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  บุญเรืองนาม
 
1. นางสมหวัง  เกี๋ยงแก้ว
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 76.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  ยานะฝั้น
 
1. นางสมหวัง  เกี๋ยงแก้ว
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  ศรีวิไชย
2. เด็กหญิงสุชาดา  แก้วการจนะ
 
1. นายธีรวัฒน์  คิดดี
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐกมล  บัวหลวง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เมืองชัย
3. เด็กชายธวัชชัย  จันต๊ะดี
4. เด็กชายธวันชัย  จันต๊ะดี
5. เด็กชายศุภวิชญ์  เกิดชูช่วย
6. เด็กชายอลงกรณ์  กันทจัย
 
1. นายธีรวัฒน์  คิดดี
2. นางสาวปวรรัตน์  ยอดอ้น