สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุพิชชา  ตาแปง
 
1. นางเตรียมจิต  คำเต็ม
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 78.88 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  บุญเรืองนาม
 
1. นางสมหวัง  เกี๋ยงแก้ว
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 76.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  ยานะฝั้น
 
1. นางสมหวัง  เกี๋ยงแก้ว
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 68.4 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงพรเทวา  ยาวิไชย
 
1. นายธีรวัฒน์  คิดดี
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  ศรีวิไชย
2. เด็กหญิงสุชาดา  แก้วการจนะ
 
1. นายธีรวัฒน์  คิดดี
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐกมล  บัวหลวง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เมืองชัย
3. เด็กชายธวัชชัย  จันต๊ะดี
4. เด็กชายธวันชัย  จันต๊ะดี
5. เด็กชายศุภวิชญ์  เกิดชูช่วย
6. เด็กชายอลงกรณ์  กันทจัย
 
1. นายธีรวัฒน์  คิดดี
2. นางสาวปวรรัตน์  ยอดอ้น
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายศิรวิทย์  ยะมา
 
1. นางณัฐจรี  เตชะวิทยะจินดา
 
8 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  กาวิชัย
2. เด็กชายพีรวิชญ์  อำมลา
 
1. นางณััฐจรี  เตชะวิทยะจินดา
2. นางสิทธิณี  นันทะน้อย
 
9 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82.75 ทอง 4 1. เด็กชายกวิน  ต่างใจ
2. เด็กชายอัครพงษ์  ประมูลสิน
 
1. นางณัฐจรี  เตชะวิทยะจินดา
2. นางสิทธิณี  นันทะน้อย
 
10 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัชชา  มะมา
2. เด็กชายรชต  สมอินทร์
3. เด็กชายสืบต่อ  ป้อฝั้น
 
1. นางเทียมจันทร์   ชัยมณีรัตน์
 
11 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 87 ทอง 10 1. เด็กหญิงสุภัทรา  ใจ๋แก้ว
 
1. นางเทียมจันทร์  ชัยมณีรัตน์