สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านครกคำ สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 78.9 เงิน 4 1. เด็กชายคฑาวุธ    บุญธรรมมา
2. เด็กหญิงณัฐจิรา   อินด้วง
3. เด็กหญิงณัฐนิชา   กาน้อย
4. เด็กหญิงศรุตา    เตอะอำภา
5. เด็กหญิงสุประวีณ์   กองภูมิน
 
1. นายสุรศักดิ์   หทัยงาม
2. นางพิมพ์ใจ   สุทธะ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 70.34 เงิน 10 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์   กาน้อย
2. เด็กหญิงธนัชพร    เสนวงค์
3. เด็กหญิงนิภาภรณ์    รสแก้ว
4. เด็กหญิงปาริฉัตร   รสแก้ว
5. เด็กหญิงปิยานุช   ป้องแก้ว
 
1. นางเมทินี    หลวงเทพ
2. นางพัฒนา  ใจแก้ว
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 73 เงิน 15 1. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์    เนตรใส
 
1. นางเมทินี   หลวงเทพ
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 76 เงิน 5 1. เด็กชายกรกช   กายา
2. เด็กชายดนัยพงษ์  ก้อนคำ
3. เด็กชายอธิราช   คำแก้ว
 
1. นายสุรศักดิ์  หทัยงาม
2. นายพิชิตพล  เสนวงค์
 
5 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 83.16 ทอง 10 1. เด็กชายไตรภพ   ตุ๋ยกระโทก
 
1. นางสาวศุภกานต์   ขันต๊ะ
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงฐิดารัตน์   อินด้วง
 
1. นางพัฒนา   ใจแก้ว