สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านค้างอ้อย สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงขจาริน  ปันเสาร์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ยอดตา
3. เด็กหญิงศศิธร  อิ่นดำ
 
1. นายโชติช่วง  ละทะโล
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 69.34 ทองแดง 14 1. เด็กชายนพรัตน์  อินเสาร์
2. เด็กชายสุธิมนต์  ยอดทะนุง
 
1. นายโชติช่วง  ละทะโล
2. นายประคอง  อินปาต๊ะ